fbpx

วิธีปลูกข้าวโพดหวาน – เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

วิธีปลูกข้าวโพดหวาน - เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

วิธีปลูกข้าวโพดหวาน – เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

วิธีปลูกข้าวโพดหวาน - เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน
– เตรียมแปลง
– ร่องน้ำช่วยในเรื่องการให้น้ำและระบายน้ำ
– 7,200 ตัน/ไร่ (สามารถปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์และฤดูกาลได้)
– ทุกๆ 2 เมตร หว่านปุ๋ยสูตร 15-15-15 50 กรัม และปุ๋ยคอก 3 กิโลกรัม 

วิธีปลูกข้าวโพดหวาน - เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน การหยอดเมล็ดข้าวโพด
– หยอดเมล็ดข้าวโพด 1-2 เมล็ดต่อหลุม เมื่อต้นสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ให้ทำการถอนแยก เพื่อให้คุณภาพของฝักข้าวโพดดีกว่า
– หากหยอดเมล็ดข้าวโพด 1 เมล็ดต่อหลุม ควรเพาะกล้าต้นข้าวโพดสำรองไว้ในถาดเพาะข้าวโพด เพื่อใช้ปลูกซ่อม หยอดเมล็ดข้าวโพดลึก 2 เซนติเมตร

วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน การใส่ปุ๋ยในแปลงข้าวโพด
– 15 วันหลังย้ายปลูกต้นข้าวโพด ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 5 กรัม
– 30 วันหลังย้ายปลูกต้นข้าวโพด ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 5 กรัม และปุ๋ยยูเรีย 2.5 กรัม
– 40 วันหลังย้ายปลูกต้นข้าวโพด ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 2.5 กรัม และปุ๋ยสูตร 0-0-60 5 กรัม

วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน  การจัดการศัตรูพืชของข้าวโพดแบบผสมผสาน
– กำจัดและทำลายเชื้อจากพืชข้าวโพดที่ติดโรค,เศษซากพืชและวัชพืช เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในแปลงข้าวโพด
– ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อป้องกันการสะสมของแมลงพาหะ,เชื้อโรคพืชและคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน

วิธีปลูกข้าวโพดหวาน - เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน การจำกัดศัตรูพืชแบบผสมผสานและการใช้สารกำจัดศัตรูอย่างปลอดภัย
– ประเภทของแมลง เพลี้ยอ่อน,หนอนผีเสื้อ
– ประเภทของพืช ราสนิม,ใบไหม้,ราน้ำค้าง

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชควรทำให้ถูกหลักและมีชุดป้องกัน
-สวมชุดป้องกันที่ถูกต้อง
-อากาศที่เหมาะสมต่อการฉีด
-หัวฉีดดีและสะอาด
-ทำความสะอาดหลังการฉีดพ่น

Share this post